Lukostřelecký 3D parkur

Provozní řád Lukostřeleckého 3D Parkuru 

Obecná ustanovení

 

 1. Tento provozní řád v celkovém rozsahu 4 stran A4 upravuje způsob užívání lukostřeleckého parku situované na 3D Parkuru pod Hostýnem.
 2. Provozovatelem lukostřeleckého parkur je lukostřelecký klub: Lukostřelecký klub 3D Mrlínek, z.s., Rusavská 472, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČO: 26672401, zastoupen předsedou klubu.
 3. Všichni uživatelé lukostřeleckého parku, jsou povinni se řídit tímto provozním řádem, pokyny správce parku a jím pověřených osob – např. trenéra lukostřeleckého klubu LK 3D Mrlínek (dále jen pověřené osoby).
 4. Lukostřelecký park je určen k nácviku střelby z mechanických zbraní kategorie D a pořádání střeleckých soutěží. Dle zákona 119/2002 Sb. O zbraních a střelivu jsou luky mechanické zbraně kategorie D, s nimiž je podle zákona o zbraních vést střelbu nejen na střelnici, ale i na jiných místech, kde je vyloučeno ohrožení zdraví osob nebo vznik škody na majetku, je-li určen pro střelbu bezpečný prostor, a pokud je takové místo viditelně označeno na hranicích prostoru.
 5. Lukostřelecký park je určen pouze ke střelbě z luku. Je zakázáno používat kladky, kuše, palné a plynové zbraně (včetně zbraní pro paintball a airsoft), dále všechny mechanické zbraně s výletovou rychlostí větší, než 300 fps = 90 m/s). Je zakázáno používat ke střelbě šípy s jinými, než terčovými hroty.
 6. Lukostřeleckého pakru mohou využívat pouze členové lukostřeleckého klubu LK 3D Mrlínek a registrovaní členové národních  asociací IFAA, HDH, WA  ( CZE, SVK, PL atd ) s registračním průkazem,  kterým se musí na vyžádání , na místě prokázat. Lukostřelecký pakr není určena pro laickou veřejnost.  
 7. Lukostřelecký park je rozdělena na dvě části – rozstřeliště a 3D okruh.
 8. Uživatelé mohou používat pouze vlastní vybavení. Zapůjčení vybavení na místě není možné.
 9. Všichni uživatelé vstupují do prostoru lukostřeleckého pakru na vlastní nebezpečí. LK 3D Mrlínek jako provozovatel nenese odpovědnost za případná zranění či poškození vybavení uživatelů, k nimž na lukostřeleckém parku dojde jejich vlastní vinou, s výjimkou případů, kdy jsou tato poškození přímým důsledkem jednání pověřených osob.
 10. Vstup na lukostřelecký park a rozstřeliště je pro uživatele zpoplatněn. Ceník a způsoby úhrady se nacházejí na našich stránkách lkmrlinek.cz nebo v registrační bedně.
 11. Na lukostřeleckém parku lze střílet pouze ve vymezených hodinách, celoročně od 9 hod. – 3 hodiny před setměním.
 12. Na lukostřelecký park je zakázán vstup pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek ve smyslu trestního zákoníku a jejich užívání.

 Vstup na lukostřelecký park a rozstřeliště

 

Členové lukostřeleckého klub LK 3D Mrlínek a registrovaní  členové národních  asociací IFAA, HDH, WA  ( CZE, SVK, PL atd ) , kteří přichází na lukostřelecký park  jsou povinni, před  nastoupením na rozstřeliště a před vstupem na 3D okruh, se seznámit s tímto provozním řádem. Diváci a ostatní osoby nemají na lukostřeleckém parku  v době, kdy je 3D okruh využívána přístup. Děti mladší 15 let ( s registrací ) se mohou pohybovat  v prostoru lukostřeleckého parku pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Doprovodem u dítěte mladšího 15 let může být i pověřená osoba.

Organizace a použití rozstřeliště se liší podle toho, zda jde o větší skupinu nebo jednotlivce. Při větším počtu uživatelů je třeba zvolit  aktivní pověřenou osobou, která bude organizovat použití rozstřeliště.  Organizace spočívá ve vydávání povelů „ start“  a „ poslední šíp“ . Neřízená střelba probíhá za dozoru pověřené osoby; střelci si sami volí rytmus střelby při splnění požadavku bezpečnosti. Střelcům z luku je doporučeno používat toulce, nebo stojánky - střelci tak nebudou nuceni nosit šípy a zbraň v rukou, což přispěje k bezpečnosti provozu rozstřeliště.    

Pravidla střelby pro lukostřeleckého parku odpovídají pravidlům platným na rozstřelišti, pouze střeleckou čáru nahrazuje střelecká meta – kolík.

!!!!  Před vstupem na 3D okruh  !!!!

 

Před vstupem na 3D okruh je nutno udělat tyto úkony :

 

 

Střelec z luku je povinen:

 1. Dbát zvýšené opatrnosti při zacházení s lukem.
 2. Uhradit stanovený poplatek za využití lukostřeleckého parku ( viz ceník a způsob úhrady )
 3. Dotýkat se při střelbě  kolíku, střelba z míst mimo vyznačenou metu je z hlediska bezpečnosti nepřípustná.

 

4. Nasazovat tětivu na luk bezpečným způsobem. 

5. Používat pouze terčové hroty!!!

6. Při větším počtu uživatelů ( více skupin ) dodržovat bezpečnou vzdálenost.

7. Střelec může střílet pouze 2 krát na jedno zvíře v jednom kole.

8. Mít přiléhavý oděv, nebo ho mít upnutý k tělu. Části, které by při výstřelu mohly ovlivnit výstřel, musí být zastrčeny.

9. Mít dlouhé vlasy svázány vzadu.

10. Používat vhodné chrániče (například chránič předloktí a prstů u luku).

11. Nosit pevnou obuv bez vysokých podpatků.

12. Používat ke střelbě odpovídající váhy a rozměry šípů. Při přetažení těsně před uvolněním tětivy (u luku) mohou krátké šípy zasáhnout luk, zlomit se a poranit střelce nebo jinou osobu.

13. Vést střelbu ve stabilní poloze (vstoje, vkleče, nebo vsedě).

14. Vést současnou střelbu s ostatními střelci ve skupině z jedné střelecké čáry. V případě střelby na různé vzdálenosti se umístí terče do různých vzdáleností a střelci stojí na jedné střelecké čáře.

15. Zakládat šípy do luku a napínat luk až v okamžiku, kdy ostatní stojí za střeleckou čárou. 

16. Střílet pouze na terč přímo před sebou – nestřílet v šikmém směru nebo napříč prostorem stezky. Každý střelec je odpovědný za svůj výstřel, resp. za šíp, který vystřelil.

17. Chovat se na střelecké čáře u rozstřeliště nebo na metě u lukostřeleckého parku tak, aby nemohlo dojít k zasažení nebo poranění ostatních osob.

18. Napínat zbraň tak, aby neomezoval střelce stojící po stranách, tj. nesmí dojít ke vzájemnému kontaktu; kontakt se sousedním střelcem v plném nátahu může zapříčinit rizikový výstřel.

19. Během chůze k terčům dávat pozor na šípy ležící na zemi, zabodnuté do země i do terče.

20. Při vytahování šípů z terče postupovat opatrně a dbát na to, aby nikdo nestál těsně za osobou vytahující šípy. Šípy se mohou z terče prudce uvolnit a může dojít ke zranění.

21. V případě způsobení škody či zjištění poškození na vybavení lukostřeleckého parku (zejména na stojanech terčovnic a kotvení terčů), informovat o této skutečnosti provozovatele 3D parku. 

21. Při hledání šípu v okolí terčovnice nebo za terčovnicí vždy nechat alespoň jednu osobu na bezpečně viditelném místě aby upozornila jiné střelce. Pokud se střelec nachází u terčovnice sám, může tuto druhou osobu nahradit lukem (popř. jinou zbraní) opřeným o přední stranu terčovnice. Pokud se šíp nepodaří nalézt, či pokud by další hledání neúměrně zdržovalo ostatní střelce, dále šíp nehledá a informuje o ztrátě šípu (spolu s jeho předpokládanou polohou) pověřenou osobu.

23. Okamžitě ukončit střelbu, pokud:

-    dojde k poruše luku nebo vznikne podezření na poruchu,

-    dojde ke zranění v souvislosti s vedením střelby,

-    vznikne požár v prostoru lukostřeleckého parku nebo v jejím okolí,

-     se ve směru střelby objeví lidé nebo zvířata, nebo

-     je pověřenou osobou vydán povel k zastavení střelby

24. Dodržovat pravidla pro střelbu ve skupině. Při střelbě ve skupině odcházet k terčům pohromadě. O druhu střelby skupiny (řízená / neřízená) rozhoduje pověřená osoba.

25. Zachovávat v prostoru lukostřeleckého parku čistotu a pořádek.

26. Nepoškozovat flóru a faunu.

27. Ohlásit ukončení střelby pověřené osobě.

28. Pohybovat se pouze v určeném (vymezeném) směru lukostřeleckého parku. Při pohybu v protisměru či při přecházení mezi metami hrozí vstoupení do dráhy střely jiného střelce.

29. Z mety střílet pouze na terč se stejným číslem jako je číslo mety.

30. Z mety mohou střílet maximálně dva střelci, a to jen v případě že oba souhlasí a stojí v jedné linii.

 

Při střelbě je zakázáno:

 1. Vstupovat při střelbě do zakázaných prostorů (zejména před střeleckou čáru nebo metu).
 2. Používat poškozené vybavení, jako například zkroucená ramena, naštípnutý šíp nebo končík.
 3. Střílet pokud se někdo nachází před střeleckou čárou. Šípy se mohou od terčů nebo přírodních překážek odrazit a odchýlit se od původního směru. 
 4. Střílet na jiné předměty než na stanovené terče.
 5. Provádět výstřel z luku bez šípu.     
 6. Napínat při střelbě luk tak, aby mířila nad cíl. Ruka držící tětivu se nesmí dostat níže než ruka držící luk. 
 7. Zvedat šíp nebo jiný předmět, který střelci při střelbě spadne za střeleckou čáru nebo za metu, dokud po jeho stranách nepřestanou střelci střílet. Předmět, který není možné zdvihnout bez toho, aby střelec opustil střeleckou čáru nebo metu, lze zdvihnout až po ukončení střelby.
 8. Střílet nad sebe do vzduchu.
 9. Kouření v prostoru lukostřeleckého parku je zakázáno.
 10. Jíst, pít, nebo telefonovat je při střelbě.
 11. V prostoru střelnice nechat volně pobíhat zvířata. Psi musí být na vodítku.

 Porušení pravidel provozního řádu

 1. V případě porušení pravidel stanovených tímto provozním řádem, i v jiných odůvodněných případech, mají pověřené osoby právo, uživatele z prostorů lukostřeleckého parku nebo rozstřeliště vykázat.
 2. V závislosti na povaze přestupku může být uživateli udělen i dlouhodobý zákaz vstupu na 3D okruh.
 3. V případě, že uživatel způsobí vědomě svým jednáním škodu na vybavení lukostřeleckého parkuru, může po něm provozovatel požadovat úhradu nákladů spojených s odstraněním těchto škod.

 Etické zásady 

V průběhu střelby dodržují střelci i ostatní uživatelé lukostřeleckého parkuru a rozstřeliště etické zásady chování, které lze shrnout do těchto bodů:

 1. nerušit hlasitými projevy ostatní střelce (například hlasitým mluvením, smíchem apod.),         
 2. vyvarovat se nevhodných poznámek k výkonům ostatních i výkonům vlastním,
 3. vyvarovat se fyzických kontaktům se sousedními střelci,
 4. nesahat na vybavení, které náleží někomu jinému, bez jeho předchozího souhlasu,
 5. ponechat šípy ostatních střelců v terči, pokud nebudete požádáni o jejich vytažení.

 

PŘI NEDODRŽENÍ PODMÍNEK A PRAVIDEL OKRUHU, MŮŽE BÝT STŘELEC OKAMŽITĚ  Z OKRUHU VYLOUČEN , BEZ MOŽNOSTI VRÁCENÍ POPLATKU!!!

 

V Bystřici pod Hostýnem dne 9.5.2023                                 

Schvaluji:  předseda klubu Ing. Pavel Krejča